Våra tjänster

Tjänster

BYGG- OCH PROJEKTLEDNING

Som bygg- och projektledare kan jag vara Din/Er resurs, både för dig som privatperson, Er professionella byggherrar och entreprenadbolag, för att samordna och leda byggprojekt – stora som små.

UPPHANDLINGAR

Jag kan vara Din resurs vid upphandlig av byggprojekt. Bistå vid inventering av lämpliga och kvalificerade entreprenörer/leverantörer och upprätta förfrågningsunderlag. Ta in anbud och offerter för att sedan sammanställa utvärderingen som beslutunderlag.

INKÖP

En betydande del av ett byggprojekt handlar om att hantera inköp av underentreprenader. Med god erfarenhet av inköpsarbete i byggbranschen kan jag operativt bistå uppdragsgivaren med detta.

KONTROLLANSVARIG enl PBL

Som certifierad Kontrollansvarig (KA) är jag godkänd att verka som KA åt både privatpersoner och kommersiella byggherrar gentemot kommunernas byggnadsinspektörer.

EKONOMI, BUDGETERING, KOSTNADSUPPSKATTNING

Parallellt med den tekniska kompetensen och erfarenheten har jag även god kompetens och erfarenhet kring byggekonomi. Här kan jag bistå uppdragsgivaren med kalkylerande, budgeteringar och prognostiseringar av både potentiella och pågående byggprojektet.

UNDERHÅLLSPLANER

En nyskapad kompetens är upprättande av underhållsplaner. Här kombineras den tekniska kompetensen med den ekonomiska, då planering och periodisering av underhållsinsatserna långsiktigt fastställs.